INNOV technisch adviesbureau INNOV technisch adviesbureau
levert ingenieursdiensten voor
technische installaties en machines
Ontwerp, engineering, begeleiding
realisering, management, CE-markering
engineering van elektrische, hydraulische, pneumatische, mechanische aandrijvingen

CE-markering voor machines.

Wat is CE-markering?

CE-markering In tegenstelling tot wat veel wordt gedacht is de CE-markering geen keurmerk. Het CE-teken wordt op een machine aangebracht om daarmee aan te geven dat deze aan de Europese richtlijnen voldoet. In deze richtlijnen (voor machines in ieder geval de machinerichtlijn) worden minimum eisen gesteld waaraan een machine moet voldoen. Deze eisen hebben vooral betrekking op veiligheid, gezondheid en milieu.

Wie moet de CE-markering aanbrengen?

De CE-markering is wettelijk verplicht voor producten die onder een "nieuwe aanpak" richtlijn vallen. Voor machines is dat het geval. De producent of de importeur moet de markering aanbrengen op een duidelijk zichtbare plaats. De CE-markering zelf is echter alleen maar een symbool, eraan ten grondslag ligt de conformiteitsverklaring. In die conformiteitsverklaring verklaart de producent (of importeur) dat de machine aan de geldende richtlijnen voldoet en geeft daarmee zijn aansprakelijkheid aan. In een beperkt aantal gevallen is tevens een toetsing door een "notified body" vereist. De gebruiker die een project uitvoert in eigen beheer wordt gezien als producent en is zelf verantwoordelijk voor de CE-markering.

Welke richtlijnen zijn van toepassing?

Op machines is in ieder geval van toepassing de machinerichtlijn. Wat is dan een machine? De machinerichtlijn zegt daar zelf over: "een samenstel, voorzien van of bestemd om te worden voorzien van een aandrijfsysteem, maar niet op basis van rechtstreeks gebruikte menselijke of dierlijke spierkracht, van onderling verbonden onderdelen of componenten waarvan er ten minste één kan bewegen, en die samengevoegd worden voor een bepaalde toepassing". Meestal is op machines ook nog van toepassing de laagspanningsrichtlijn voor de elektrische veiligheid. En de EMC-richtlijn om te voorkomen dat elektrische apparaten onderling elkaars goede werking verstoren. Als er sprake is van een medium onder verhoogde druk (meestal niet de normale hydraulische en pneumatische toepassingen) dan kan ook nog de richtlijn drukvaten van eenvoudige vorm of de PED van toepassing zijn. Zonder volledig te zijn noemen we tot slot nog de atex 95 als de machine geplaatst moet worden in een omgeving met explosiegevaar.

Welke voordelen heeft CE-markering?

De CE-markering heeft tot doel het vrije handelsverkeer binnen de Europese economische ruimte te bevorderen. Verschillende nationale eisen waren daarvoor een barrière. Eén universele set van voorschriften vormt dus een direct economisch voordeel. Bovendien bevorderen de voorschriften de kwaliteit van de producten en wordt het niveau van veiligheid en gezondheid bij het gebruik van de producten verhoogd. Hetgeen direct leidt tot een lager (on)kostenniveau in de aangesloten landen.

top top ingenieursbureau

Download richtlijnen en informatie over regelgeving en CE-markering.

U kunt richtlijnen en informatie over Europese regelgeving en CE-markering downloaden op de downloadpagina.


Van sensor tot directiekamer.

sensor voor het tellen van flessen Over bomen en bos in ICT voor industriële automatisering. In veel moderne productiebedrijven is SCADA niet meer weg te denken. SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) is een automatiseringslaag tussen productie en kantooromgeving, en heeft de volgende kenmerken: lees meer ...


Richtlijnen en normen, gesel of zegen?

CE-markering

De vormgeving en eigen-schappen van producten, machines, apparaten en installaties wordt voor een belangrijk deel door richtlijnen en normen bepaald. Veel producten moeten voldoen aan wettelijke eisen die zijn vastgelegd in richtlijnen, zoals bijvoorbeeld de machinerichtlijn. lees meer...

top top ingenieursbureau

  home technisch adviesbureau Email naar ingenieursbureau print pagina technisch advies site map ingenieursbureau innov   © INNOV 2010 vorige pagina technisch adviesbureau